Uppdaterad Information om Korttidspermittering

Nyheter 18 mars, 2020
Uppdaterad Information om Korttidspermittering
Image

I det krispaket regeringen presenterade är en av de föreslagna åtgärderna korttidspermittering. Tillväxtverket har utsetts som den förvaltande myndigheten för denna åtgärd och ett ansökningsförfarande kommer kunna publiceras av Tillväxtverket så småningom.

Ansökan öppnar den 7 april men stödet kommer gälla från och med den 16 mars och ansökningar måste lämnas in senast två månader efter den månad företaget söker stöd för.

Korttidspermittering kommer innebära att företags lönekostnader kan minska med cirka hälften samtidig som arbetstagaren får cirka 90 procent av lönen. Staten ska täcka upp till tre fjärdedelar av lönekostnaden.

KORT OM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR STÖDET
Reglerna kommer gälla arbetsgivare och en arbetsgivare kan vara en juridisk person, dvs ett aktiebolag eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, en enskild firma.

Vilka anställda omfattas av stödet?
De anställda som arbetsgivaren kan söka stöd för:
– ska ha varit anställda hos företaget minst tre månader före den månad som stöd söks för
– får inte tillhöra familj till arbetsgivaren

De anställningsformer som stödet gäller för är:
– Tillsvidare anställda (heltidsanställda)
– Visstidsanställda
– Allmänt visstidsanställda
– Vikariat eller säsongsanställda

Vilka anställda omfattas inte av stödet?
Stöd lämnas enbart för arbetstagare. Timanställda eller anställda enstaka dagar omfattas inte av stödet. Inte heller för VD eller ägare eller närstående till ägare.

Krav att uppfylla för arbetsgivaren
Det ställs ett par krav på arbetsgivaren för möjlighet att söka stödet. Ett av de mindre självklara är att arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft, exempelvis anpassa schemaläggningen, säga upp personal som inte är verksamhetskritiska (inhyrd personal, tillfälligt anställd personal). Utgångspunkten är att arbetsgivaren ska ha använt sig av alla möjligheter som finns för att begränsa den ekonomiska skadan.
Företaget som söker stödet får inte vid tidpunkten för ansökan vara på obestånd, exempelvis skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning. Det får inte heller finnas skatteskulder hos det sökande företaget.

Hur lång tid får stödet sökas för?
Stöd får sökas för maximalt sex månader i följd. Detta kan förlängas en gång med tre månader.

Måste det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen?
Nej, det behöver det inte finnas. Dock ska följande vara uppfyllt:
Skriftligt stöd för korttidsarbete, till exempel ett anställningsavtal där det framgår att stöd finns för korttidsarbete
Minst 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten (arbetsplatsen) som uppfyller kraven att omfattas av stödet ska delta i det stödberättigade korttidsarbetet

FÖRBEREDELSER
Redan nu kan man dock förbereda sig om man som företagare önskar söka stödet. Enligt Tillväxtverkets hemsida ska du som företagare se till att det finns stöd för korttidspermittering, antingen genom att ditt företag är anslutet till fackliga avtal eller att det finns avtalat om korttidspermittering med minst 70% av arbetstagarna. Håll uppsikt om detta på Tillväxtverkets hemsida, länk till deras hemsida här.

De flesta fackliga organisationerna har slutit avtal med arbetsgivarna, som exempelvis Hotell- och restaurang som slöt avtal om detta med Visita redan i måndags, se pressmeddelande här.

Vi på KOPA följer informationen noggrant och kommer uppdatera informationen om vad dessa åtgärder innebär rent konkret så fort Skatteverket kommunicerat ut riktlinjerna för detta.