Krispaket för mindre företag

Nyheter 25 mars, 2020
Krispaket för mindre företag
Image

Regeringen presenterade idag ytterligare krisåtgärder för att stödja svenska företag i den pågående Corona krisen. Dessa åtgärder är riktade till mindre företag och gäller bolagsformer såsom AB, enskild firma och handelsbolag. Vi går igenom kort nedan vad dessa nya åtgärder innebär.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
Avgifterna sätts ned tillfälligt till 10,21 % från nuvarande 31,42% på bruttolön upp till 25 000 kr per anställd. Nedsättningen gäller för löner utbetalda från och med 1 mars till och med 30 juni i år. Om en anställd har en lön över 25 000 kr så beskattas den överskjutande summan med ordinarie avgift. I pengar innebär stödet maximalt 5 300 kr i nedsatt arbetsgivaravgift för varje anställd. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per månad. Detta förslag gäller alla löntagare så även ägare och familjemedlemmar som har lön är inkluderade. För enskilda firmor gäller motsvarande vid beräkning av egen avgifter.

Uppskjuten skatt på vinst genom periodiseringsfond
För året 2019 ska enskilda firmor och delägare i handelsbolag kunna avsätta 1 miljon kronor av det beskattningsbara resultatet till periodiseringsfond för att kunna skjuta fram beskattningen till år 2020. Detta innebär att en vinst på 1 miljon kr före skatt för år 2019 kan kvittas mot en eventuell förlust på upp till 1 miljon kr år 2020 . Därmed utgår det ingen skatt på den periodiserade vinsten. De flesta företag har betalat in en del av skatten för 2019 genom den månatliga preliminär skatten. Den kan ändras till 0 kr för att på så sätt få tillbaka den preliminära skatten. Skatteverket har en snabb hantering för detta i dagsläget och att ändra den preliminära skatten för 2019 och 2020 görs genom att företaget lämnar in preliminära självdeklarationer för respektive år. Viktigt att poängtera att vinsten som periodiseras kommer beskattas i framtiden om det inte finns en förlust att kvitta mot.

Rabatt på hyran
Ett stöd som är riktat mot branscher som är särskilt utsatta. Regeringen nämner sällanköpshandeln, hotell, restaurang bland annat. Hyresgästen ska kunna få rabatten genom att förhandla med hyresvärden, hyresvärden är sedan den som söker stödet. Staten kommer stå för halva hyresnedsättningen, maximalt får detta uppgå till 50% av den fasta hyran.

Statlig företagsakut – företagslån
Innebär att staten garanterar lån till företag. På så sätt ska banken motiveras att låna ut till företagen. Staten garanterar 70 % av lånesumman.
Lånesumma kan vara så hög som 75 miljoner kronor och löptiden ska vara upp till 3 år. Räntor behöver inte betalas förens efter första året. Detta stöd kommer att vara tillgängligt via banksystemet så din bankkontakt kommer troligen inom kort tid kunna informera om hur exakt denna process kommer gå till.

Mer information finns på regeringens hemsida här.

Vi på KOPA följer informationen noggrant och kommer uppdatera informationen löpande. Informationen kan komma att behöva ändras.